Article

  • การค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ผ่านกาแฟสดอาราบิก้าที่มีคุณภาพ จากกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมให้กับชาวไทยภูเขาในภาคเหนือมานานกว่า 26 ปี โครงการกาแฟไทยอาราบิก้า ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟอาราบิก้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเกษตรแบบยั่งยืนจะช่วยให้สามารถเจริญเติบโตได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว สร้างโอกาสในการมีรายได้ ทำให้มีอิสระจากแรงกดดันของการผลิตฝิ่น การค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่นๆ

    09 Jul 2019

    Viewed 2004 times

  • เป้าหมายของเราคือให้ความช่วยเหลือชาวเขาเผ่าที่ยากจน โดยการเพิ่มโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ทุกครั้งที่มีการซื้อลานนากาแฟ ทุกคนจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย

    09 Jul 2019

    Viewed 2067 times

Engine by shopup.com